☰ menu

Zapisy do 30 listopada2023 !

SZANOWNI PSZCZELARZE !!!!!!!

DO 30 listopada 2023 PRZYJMUJEMY ZAMÓWIEMIA NA ROK 2024

NA SPRZĘT PSZCZELARSKI  do 30 listopada 2023r

OSTATECZNY TERMIN  NA LEKI I MATKI /ODKŁADY DO 15-01-2024

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami!

Informujemy, że umowy na zakup sprzętu pszczelarskiego będą wystawiane po podpisaniu umowy z ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie trzech następujących interwencji pszczelarskich:

1) I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,

2) I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,

3) I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

1. Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2. Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy

    1) I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, tj.:

    a)    miodarek,
    b)    odstojników,
    c)    dekrystalizatorów,
    d)    stołów do odsklepiania plastrów,
    e)    suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
    f)    topiarek do wosku,
    g)    urządzeń do kremowania miodu,
    h)    refraktometrów,
    i)     wózków ręcznych do transportu uli,
    j)     wialni do pyłku,
    k)    uli lub ich elementów,
    l)     krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
   m)   urządzeń do omiatania pszczół,
   n)    poławiaczy pyłku,
   o)    sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
   p)    wag pasiecznych,
   q)    pakietów ramek ulowych,
   r)     kamer cyfrowych.

2) I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:

           a)    produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,

b)    produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848[2] również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

3) I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji, polegających na zakupie:

a)  matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

b)  odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

c)  odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

W ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2023 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od dnia 1 stycznia 2023 r.

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

     1) I.6.2 – Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

      Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

         I. Pszczelarze, producenci produktów pszczelich,

         II. Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:

a) związków pszczelarskich;
b) stowarzyszeń pszczelarzy;
c) zrzeszeń pszczelarzy;
d) spółdzielni pszczelarskich;
e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

      2) I.6.3 – Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

       Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu
       pszczelarzy działających w formie:

             a) związków pszczelarskich;
             b) stowarzyszeń pszczelarzy;
             c) zrzeszeń pszczelarzy;
             d) spółdzielni pszczelarskich;
             e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

         3) I.6.5 – Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

          Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu
          pszczelarzy działające w formie:

              a) związków pszczelarskich;
              b) stowarzyszeń pszczelarzy;
              c) zrzeszeń pszczelarzy;
              d) spółdzielni pszczelarskich;
              e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

VMD Script logo